∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

「 BIHORO BASE 参加 」 ⇒ 終了 

日時 : 2020年 8月 2日 (日曜日)

 9時  から 13時 まで

場所 : 美幌町 旧「いそざき」駐車場

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

「 BIHORO BASE 参加 」⇒終了

日時 : 2020年 7月 5日 (日曜日)

 9時  から 13時 まで

場所 : 美幌町 旧「いそざき」駐車場

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽


  ☆  ☆  ☆   ☆  ☆  ☆  ☆   ☆  ☆  ☆   ☆  ☆  ☆   ☆  ☆  ☆  ☆  

コロナ騒動の中 明日・未来に向けて種蒔きをしなくては❕